Угоститељско-туристичка школа
ул. Мајковског бр.2, 18000 Ниш
Телефон: 018/233 830
 • УПИС УЧЕНИКА 2015-2016. ГОДИНЕ

  Планом уписа за школску 2015-2016. годину планиран је упис шест одељења следећих образовних профила...

 • КОКТЕЛИ НА НАШ НАЧИН!
  КОКТЕЛИ НА НАШ НАЧИН!
 • КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ГОСТ НАШE ШКОЛE
  КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ГОСТ НАШE ШКОЛE
 • ЛАЈАЛИ СМО И НА ЗВЕЗДЕ
  ЛАЈАЛИ СМО И НА ЗВЕЗДЕ
 • ШКОЛСКА РАДИОНИЦА МАРГЕР
  ШКОЛСКА РАДИОНИЦА МАРГЕР
 
 

Наставничко веће

 

Наставничко веће:

            1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о њиховом успешном остваривању;

            2) учествује у организацији образовно-васпитног рада;

            3) разрађује и реализује наставни план;

            4) разматра распоред часова наставе;

            5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;

            6) предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању појединих задатака и одељењска старешинства;

            7) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе;

            8) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи планшколе;

            9) похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности;

            10) одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи;

            11) утврђује календар школских такмичења;

            12) разматра и процењује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и наставника и стручних сарадника;

            План и програм рада наставничког већа саставни је део годишњег плана рада школе.