Угоститељско-туристичка школа
ул. Мајковског бр.2, 18000 Ниш
Телефон: 018/233 830
 • УПИС УЧЕНИКА 2015-2016. ГОДИНЕ

  Планом уписа за школску 2015-2016. годину планиран је упис шест одељења следећих образовних профила...

 • КОКТЕЛИ НА НАШ НАЧИН!
  КОКТЕЛИ НА НАШ НАЧИН!
 • КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ГОСТ НАШE ШКОЛE
  КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ГОСТ НАШE ШКОЛE
 • ЛАЈАЛИ СМО И НА ЗВЕЗДЕ
  ЛАЈАЛИ СМО И НА ЗВЕЗДЕ
 • ШКОЛСКА РАДИОНИЦА МАРГЕР
  ШКОЛСКА РАДИОНИЦА МАРГЕР
 
 

Одељенско веће

 

 

Одељенска већа образују се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног рада и других питања од интереса за поједина одељења.

            Одељенско веће ради у седницама, које сазива и којима руководи одељенски старешина.

Одељенско веће:

            1) усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у одељењу;

            2) расправља о настави, слободним активностима ученика и другим облицима образовно-васпитног рада, о учењу и раду ученика и предузима мере за успешнију наставу и боље резултате ученика у учењу и владању;

            3) на предлог наставника утврђује закључну оцену из предмета на основу укупних резултата рада, као и оцену из владања на предлог одељењског старешине;

            4) сарађује са родитељима на решавању образовно-васпитних задатака;

            5) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика;

            6) одређује ученике за допунски, додатни и припремни рад и планира учествовање ученика на такмичењима;

            7) похваљује ученике и изриче васпитну меру укор одељенског већа;

            8) обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе.


             Одељенска већа образују се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног рада и других питања од интереса за поједина одељења.

            Одељенско веће ради у седницама, које сазива и којима руководи одељенски старешина.