Угоститељско-туристичка школа
ул. Мајковског бр.2, 18000 Ниш
Телефон: 018/233 830
 • УПИС УЧЕНИКА 2015-2016. ГОДИНЕ

  Планом уписа за школску 2015-2016. годину планиран је упис шест одељења следећих образовних профила...

 • КОКТЕЛИ НА НАШ НАЧИН!
  КОКТЕЛИ НА НАШ НАЧИН!
 • КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ГОСТ НАШE ШКОЛE
  КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ГОСТ НАШE ШКОЛE
 • ЛАЈАЛИ СМО И НА ЗВЕЗДЕ
  ЛАЈАЛИ СМО И НА ЗВЕЗДЕ
 • ШКОЛСКА РАДИОНИЦА МАРГЕР
  ШКОЛСКА РАДИОНИЦА МАРГЕР
 
 

Тимови и комисије

СЕКЦИЈЕ

Литерарна секција

Весна Тадић и Марија Николић

Драмско-рецитаторска секција

Зорана Димитријевић

Еколошка секција

Снежана Барјактаровић, Данијела Петровић, Слађана Лазовић

Хорска секција

Клара Станковић и Предраг Коцић

Ликовна секција

Верица Матовић и Иво Првуловић 

Секција за посластичарство

Тамара Ристић и  Бранка Плавшић

Секција за куварство

Јелена Гроздановић и чланови подактива за куварство

Секција за услуживање

Ненад Стојадиновић и чланови подактива за услуживање

Туристичка секција

Адела Миленовић, Мирјана Јосифовић

Спортске секције - фудбал, рукомет, одбојка, стони тенис, кошарка

 Милош Жугић, Радојица Милошевић и Милена Стојановић

АКТИВИ

Стручни актив за развојно планирање

Радмила Илић , Небојша Китановић,Александра Белопавловић, Радмила Бероња, Љиљана Лазаревић, помоћник директора (лок. самоуправа), Тања Милорадовић (родитељ) и ученик - представник ученичког парламента

Стручни актив за развој школског програма

Радмила Илић, Небојша Китановић, Маја Граховац  и председници стручних већа

СТРУЧНИ ТИМОВИ

Тим за болести зависности(за борбу против пушења наркоманије и алкохолизма)

Татјана Станојевић , Драган Голубовић,  Савета Миленковић,  Милан Милојић, Маријана Младеновић

Школски тим за подршку ученичком парламенту

Драгана Минчић, Милена Ђурђевић , Милан Богић, Савета Миленковић, Ана Миленковић

Тим за хуманитарне активности

Снежана Игрошанац, Адела Миленовић, Љиљана Лазаревић, Снежана Барјактаровић, Предраг Коцић и ТатјанаСтанојевић

Тим за естетско-хигијенско уређење школе и школске радионице

 

 Милена Стојановић , Верица Матовић, Милош Жугић, Радојица Милошевић,  Слађана Лазовић, Славиша Петровић и Милка Ранђеловић

Тим за промоцију и медијску презентацију школе и израду информатора о школи

 Дејан Стојановић , Милан Богић, Небојша Китановић,  Зорана Димитријевић, Драгана Минчић, Вијолета Пенков, Тамара Ристић, Дејан Стојановић, председници стручних већа и представници ученичког парламента

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 Радмила Бероња , Марина Божановић, Радмила Илић, , секретар школе представник Савета родитеља и одељењски старешина

Тим за безбедност ученика

Драган Голубовић, Сузана Стевановић, Бранка Плавшић, Ненад Стојадиновић, Анчица Димитријевић, Милош Жугић и представник ученичког парламента

Тим за израду, праћење и реализацију Годишњег плана рада школе

 Милан Богић ,Маријана Андрејић,  Радмила Илић,Томислав Бојић, Марија Стевановић,  Мирјана Јосифовић, Маја Граховац и председници стручних већа

Стручни тим за инклузивно образовање

Савета Миленковић, Драган Голубовић,Марина Божановић,  одељенски старешина ученика, предметни наставник и родитељ ученика

Тим за самовредновање, израду и праћење акционог плана

Радмила Илић ,Сузана Стојановић,  Небојша Китановић, Марина Божановић, Тамара Ристић,  Александра Белопавловић, Мирјана Јосифовић и Милена Ђурђевић

Тим за подршку вршњачком медијаторском тиму

Сузана Стевановић , Адела Миленовић, Снежана Игрошанац,  Слађана Лазовић,  Милена Костадиновић и Тијана Томић

Тим за израду и рад на пројектима

Маја Граховац, Сузана Стојановић, Небојша Китановић, Данијела Петровић, Милан Богић, Татјана Радовић, Маја Поповић, Слађана Николић и Милена Ристић

Тим за професионалну оријентацију ученика и каријерно вођење

Милан Милојић,Дејан Стојановић,Петар Арсенков, Ненад Стојадиновић и Тамара Ристић

Тим за прикупљање документације, праћење важних догађаја и вођење евиденције школе о награђеним и похваљеним ученицима, ученицима генерације, учешћима на такмичењима, смотрама и сл., пројектима и догађајима у којима школа учествује, манифестацијама и излетима за ученике и наставнике, избор књига за награђивање ученика за посебна достигнућа и др.

Милена Ђурђевић,  Маријана Андрејић ,Весна Тадић, Владица Јовановић, Милена Ранчић и Слађана Крстић

КОМИСИЈЕ

Комисија за културну и јавну делатност школе

Марија Николић, Клара Станковић, Верица Матовић,  Радмила Бероња, Марина Божановић, Маја Граховац,

Комисија за праћење изостанака ученика са свих облика наставе

Томислав Бојић,  Маријана Андрејић, Мирјана Јосифовић, одељењске старешине и представник ученичког парламента

 

Комисија за сарадњу са привредом

Петар Арсенков, Ненад Стојадиновић,  Анчица Димитријевић, Маријана Андрејић, Тамара Ристић и Радоица Милошевић

Комисија за ђачке екскурзије, излете

Мирјана Јосифовић, Адела Миленовић, Милена Ранчић, Љиљана Тошић, Милена Ђурђевић и Татјана Станојевић

Комисија за ученичка питања и признавања испита

Драган Голубовић, Сузана Стевановић, Петар Арсенков, Ненад Стојадиновић, Тамара Ристић, Татјана Радовић, Татјана Станојевић и Слађана Лазовић

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

Унапређење образовно-васпитног рада школе

Радмила Илић, председници свих стручних већа за области предмета

Стручно усавршавање наставника, примена, праћење и реализација плана

 Радмила Илић, Александра Белопавловић и председници стручних већа

Друштвено-користан рад

Маја Поповић, Милена Костадиновић, Милена Ристић, Славиша Петровић, Милан Милојић и Марислав Стевановић

Сарадња са родитељима

Небоша Китановић, Радмила Илић и одељењске старешине

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

Записничар наставничког већа

Милена Ристић

Кабинет рачунарства и информатике

Небојша Китановић

Кабинет услуживања

Ненад Стојадиновић

Кабинети куварства

Снежана Игрошанац, Анчица Димитријевић

Кабинет посластичарства

Тамара Ристић

ПЛАНИРАЊЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

Наставничко веће

Сузана Стојановић,  Небојша Китановић  и Радмила Илић

Одељењска већа

 Сузана Стевановић, Тамара Ристић, Жугић Милош, Снежана Барјактаровић

Стручна већа

председници свих стручних већа и подактива у оквиру стручних већа

Педагошки колегијум

Сузана Стојановић, Небојша Китановић , Радмила Илић, Маријана Андрејић, и председници стручних већа