РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  НИШ

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА НИШ

ДАТУМ 26.06.2017. године

Дел.бр. 464

 

На основу члана 108. а у вези са чланом 82. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор школе доноси:

 

О Д Л У К У

о измени Одлуке о закључењу оквирног споразума

број 294 од 22.05.2017. год.

 

Изрека Одлуке о закључењу оквирног споразума број 294 од 22.05.2017. године се мења и гласи:

Угоститељско-туристичка школа Ниш, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1/2017, Оквирни споразум за набавку услуга: Организовање екскурзија ученика трећег и четвртогразреда у школској 2017/2018. години за обе покренуте партије, закључује се са понуђачем:  АД НишекспресНиш, Чамурлија 160.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана 22.05.2017. године, под бројем 294, директор Угоститељско-туристичке школе у Нишу је донео Одлуку о закључењу оквирног споразума са понуђачемDOO VIP TOURS & SERVICE Ниш, Трг Павла Стојковића 12, у поступку јавне набавке број 1/2017 Организовање екскурзија ученика трећег и четвртог разреда, а након подношења извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке од стране комисије за јавне набавке, број извештаја 293 од 22.05.2017. године.

Дана 26.05.2017. године други понуђач у поступку АД „Нишекспрес“ је поднео захтев за увид у тендерску документацију ЈН 1/2017, по Закону о јавним набавкама, такође је поднео захтев за увид у тендерску документацију за прошлогодишњу јавну набавку број 1/2016 по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који увид је извршио дана 29.05.2017. године.

Дана 30.05.2017. године други понуђач АД „Нишекспрес“ је послао допис у коме изражава сумњу у валидност полисе осигурања број 4 636 997 0 коју је понуђач DOO VIP TOURS & SERVICE Нишдоставио уз конкурсну документацију за ЈН 1/2016 а која полиса се односила за период осигурања од 08.01.2016. до 08.01.2017. године.

Након тога је наручилац послао Захтев број 315 од 30.05.2017. године за проверу исправности полисе осигурања број 4 636 997 0 за период од 08.01.2016. до 08.01.2017. године Wiener Stadtische осигурању.

ана 01.06.2017. године Wiener Stadtische осигурање је послало одговор на захтев наручиоца за проверу исправности полисе, и потврдило да је полиса осигурања под бројем 4 636 997 0 понуђачу DOO VIP TOURS & SERVICE Нишиздата само за период од 08.01.2014. до 08.01.2015. године, а не и за период од 08.01.2016. до 08.01.2017. године, што полису која је достављена уз конкурсну документацију за ЈН 1/2016 чини фалсификованом.

Имајући у виду напред изнето, а у складу са чланом 82. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама донета је одлука као у изреци.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев

за заштиту права у року од 5 дана од дана

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

 

Надлежни орган наручиоца,

Сузана Стојановић, директор

Д-на:

– објавити на Порталу јавних набавки

– за документацију

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *