ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

 

Закључен између:

 

1) Угоститељско-туристичкешколе Ниш, са седиштем у Нишу, ул. Maјаковског бр. 2, МБ 07222114, ПИБ 100619584, коју заступа директор Сузана Стојановић (у даљем тексту: наручилац)

и

2) Ниш-Експрес АД, са седиштем у Нишу, улица Чамурлија бр. 160, МБ 07133731, ПИБ 100615493, кога заступа Гордана Живановић (у даљем тексту: испоручилац),

Стране у уговору сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) спровео поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума у поступку јавне набавке број 1/2017;

-да је Наручилац донео Одлуку о измени одлуке о закључењу оквирног споразума број 464 од 26.06.2017. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца:

-да је Испоручилац доставио понуду број 284 од 19.05.2017. године која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту Понуда Испоручиоца)

Стране у споразуму су се споразумеле о следећем:

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је пружање услуга организације екскурзије учениканаручиоца, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број 1/2017, Понудом Испоручиоца број 284 од 19.05.2017. године, и одредбама овог оквирног споразума.

Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу понуде и чини саставни део оквирног споразума.

Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Испоручилац се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. овог оквирног споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог оквирног споразума.

Спецификација услуга са јединичним ценама, дата је у прилогу понуде и чини саставни део оквирног споразума. Стварне количине ће се дефинисати у уговору о јавној набавци који ће бити закључен по одредбама овог оквирног споразума.

 

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

 

Испоручилац наступа са подизвођачем __________________________________________, ул. _______________________ из _______________________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

 

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање једног уговора о јавној набавци, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

 

ВРЕДНОСТ

Члан 4.

 

Укупна максимална вредност овог оквирног споразума износи  5.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.

Јединичне цене услуга исказане су у Спецификацији Испоручиоца без ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, односно по спроведеној анкети међу родитељима, Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци.

При закључивању уговора о јавној набавци, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

 

Члан 6.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, и друго.

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање ће бити извршено у року од највише 60 дана од дана реализације путовања, по испостављеном рачуну од стране испоручиоца.

Уговорне стране су сагласне да ће рокови плаћања бити дефинисани појединачним уговором који буде потписан на основу овог споразума, са елементима из ове Конкурсне документације. Наручилац ће на име трошкова припреме и спровођења поступка јавне набавке умањити износ уплаћених средстава за 1% од максималне вредности оквирног споразума са ПДВ-ом.

 

РОК ПРУЖАЊАУСЛУГА

                               Члан 8.

 

Испоручилац се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму путовања, који је саставни део конкурсне документације.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

 

У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, Наручилац је дужан да пружаоца услуга обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања реализације екскурзије.

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

 

Наручилац је дужан да Испоручиоцу достави списак путника најкасније десет дана пре дана отпочињања реализације путовања, односно екскурзије ученика.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу пута. Наручилац се обавезује да именује вођу пута за процену извршене услуге који у року од 3 дана од дана извршења/неизвршења/ делимичног извршења услуге, дужан да сачини Извештај о извршеној услузи екскурзије.

Вођа пута за процену извршене услуге има обавезу да на основу сачињеног Извештаја о извршеној услузи екскурзије и структуре цене утврди/не утврди проценат смањења цене услуге.

 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА

Члан 10.

 

Испоручилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга.

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу обострано потписаног уговора, у складу са овим оквирним споразумом.

Комисија сачињена од вође пута – одговорно лице (директор) наручиоца или лице које он овласти, технички пратиоц пута именованог од стране одговорног лица извођача екскурзије и одговорно лице извођача екскурзије или лица које он овласти у року од 5 дана од завршетка ексурзије сачињавају Записиник о извршеној екскурзији у коме се наводе сви недостаци приликом реализације екскурзије, одступања од плана путовања и износ умањења за уговорене, а не реализоване програмске садржаје.

 

Члан 11.

 

Испоручилац се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим споразумом.

Испоручилац под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује:

–  да организује услугу пружање услуга извођења екскурзије према Програму путовања, који је саставни део овог споразума;

–  да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза;

–  достави Опште услове путовања;

–  да обезбеди лиценциране туристичке водиче који ће пратити групу током путовања и током боравка групе на екскурзији;

–  да сноси трошкове међународног здравственог осигурања;

–   да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма;

–   да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

–  да присуствује састанку Комисије за процену извршене услуге;

–  да испуни све наведено у Програму путовања.

 

УГОВОРНАКАЗНА

Члан 12.

 

Уколико Испоручилац не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених услуга без ПДВ-а.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Пружаоца услуга, умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури.

Ако Испоручилац не реализује или делимично реализује услугу која није евидентирана у структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, Наручилац има право да својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и реализује меницу за повраћај аванса или изврши смањење укупне уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене услуге.

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Члан 13.

 

Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење– писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издатa од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:

– не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом;

– не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или;

– не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума.

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ

Члан 14.

 

Испоручилац се обавезује да умоменту закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 80% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 10 дана дужи од дана коначног извршења посла. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу– писму. Рок важења менице је 10 (десет) месеци од обостраног потписивања уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:

– не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 (десет) месеци од обостраног потписивања уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:

– не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

 

ВИША СИЛА

Члан 15.

 

Уколико после закључења овог споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза се неће продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.

Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

 

Члан 17.

 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Нишу.

 

Члан 18.

 

Овај Оквирни споразум важи 12 (дванаест) месеци од дана обостраногпотписивања.

 

Члан 19.

 

Овај Оквирни споразум је закључен у 3 (три) истоветна примерака, од којих Наручиоцу припадају 2 (два), а Испоручиоцу 1 (један) примерак оквирног споразума.

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                               ЗА ИСПОРУЧИОЦА:

Д И Р Е К Т О Р

Сузана Стојановић                                                                                Гордана Живановић

 

 

Оквирни споразум можете преузети и овде oквирни споразум.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *