Одељенска већа образују се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног рада и других питања од интереса за поједина одељења.

Одељенско веће ради у седницама, које сазива и којима руководи одељенски старешина.

Одељенско веће:

  1. усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у одељењу;
  2. расправља о настави, слободним активностима ученика и другим облицима образовно-васпитног рада, о учењу и раду ученика и предузима мере за успешнију наставу и боље резултате ученика у учењу и владању;
  3. на предлог наставника утврђује закључну оцену из предмета на основу укупних резултата рада, као и оцену из владања на предлог одељењског старешине;
  4. сарађује са родитељима на решавању образовно-васпитних задатака;
  5. предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика;
  6. одређује ученике за допунски, додатни и припремни рад и планира учествовање ученика на такмичењима;
  7. похваљује ученике и изриче васпитну меру укор одељенског већа;
  8. обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе.

Одељенска већа образују се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног рада и других питања од интереса за поједина одељења.

Одељенско веће ради у седницама, које сазива и којима руководи одељенски старешина.