Оно што је наш, заједнички циљ јесте да створимо и очувамо безбедну и сигурну средину, у сваком смислу, и мотивишућу атмосферу у којој се сви актери образовно-васпитног процеса: ученици, наставници, родитељи ученика и локална средина, укључују у све аспекте живота и рада школе; од планирања до реализације и вредновања.

Тежимо школи у којој ће се радити савременим наставним методама и облицима рада уз поштовање индивидуалности ученика и њихових развојних  пецифичности, тако да ученицима пружи квалитетну припрему за живот и рад и флексибилно прати и одговара на потребе социјалних партнера у окружењу.

Средње стручно образовање би требало да све ученике истовремено припрема и за наставак образовања и за укључивање у друштвену заједницу; да буде одређена припрема за рад, развијајући сваку личност свестрано и васпитавајући је на одређеним научним, културним, друштвеним и другим вредностима. Само повезивањем свих тих компоненти у јединствену целину може се говорити о савременом средњем образовању.

Посебна пажња се посвећује индивидуалном развоју сваког ученика. То значи да се пружа потребна помоћ свим ученицима који заостају и не успевају у савладавању програма рада, као и свим оним ученицима који су даровити и који могу брже да напредују. У оквиру свестраног развијања сваке личности, запослени у нашој школи се труде да обезбеде не само интелектуални, већ и морални, естетски, физички и друштвени развој сваког ученика. У том смислу, треба развијати стваралаштво и сваком стварати услове за самореализацију, за развој оних способности личности који друштвена заједница и њен стални развој захтевају.

Развијати стваралачке способности ученика значи оспособити га за живот у свету брзих и сталних промена, у свету у коме се тражи од сваког стално учење, самообразовање, као и на тој основи самостално решавање животних и радних задатака.

Како би наши ученици постали успешни пословни људи и водећи предузетници, развијамо омладинско предузетништво, у циљу запошљавања и самозапошљавања младих, са циљем развоја предузетничког духа, помоћ младим људима да развијају самоиницијативу, самопоуздање, креативност, тимски рад и одговорност.

Све ово је могуће остварити уз узајамно разумевање, подршку и сарадњу свих нас, ако имамо на уму да нас повезује заједнички задатак да образујемо и васпитавамо генерације младих људи. Подела одговорности и заједнички рад доводе нашу заједничку визију до реализације.

До овакве школе доћи ћемо неговањем професионализма, неговањем основних људских вредности и сарадње између свих актера образовно-васпитног процеса, као и сарадње између школе и локалне средине.

Циљ нам је да Угоститељско-туристичка школа из Ниша поставља стандарде и буде мерило квалитета и успеха!