Дана 02. 04. 2015. године, након иницијативе за оснивање ученичке задруге од стране ученика и руководствa школе, организована је оснивачка скупштина ђачке задруге Угоститељско-туристичке школе којој је присуствовало тридесет ученика и професора. Тада је једногласно донета одлука да назив ђачке задруге буде „Полет“. Осивач задруге је Угоститељско-туристичка школа са седиштем у Нишу, у улици Мајаковског број 2.

Циљеви и задаци задруге су: развијање позитивног односа према раду и стваралаштву, стварање радних навика и професионално усмеравање ученика, повезивање наставе са производним и другим корисним радом, развијање осећања одговорности за преузете обавезе и дужности и за поштовање рада и радне дисциплине, унапређивање и развој школе и друштвене средине и др.

На оснивачкој скупштини изабрани су и органи ђачке задруге у следећем саставу:

Ђачка задруга „Полет“ је уписана у регистар ђачких задруга Републике Србије под бројем 1/4 од 21. априла 2015. године.

Ђачка задруга данас успешно ради, првенствено на едукацији ученика о предузетништву а од средстава које оствари финасирају се разне ученичке ваннаставне активности: такмичења, штампање школског часописа, награђивање ученика, обезбеђивање материјално техничких средстава за рад школе као и многе друге активности значајне за креативни рад и развој ученика . Едукације се ораганизују кроз разне активности: пројекте, семинаре и радионице усмерене на стицање функционалних знања из области рада школе, стицање компетенција из општег образовања, као и развијање позитивног става и мишљења према раду и животу упште.