Поред редовног школовања, Угоститељско-туристичка школа нуди и могућност ванредног школовања, и то:

– ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, која представља образовање за други образовни профил у истом трајању као већ стечено средње образовање, за које могу да се пријаве заинтересовани кандидати без обзира на године живота и радно искуство, при чему су дужни да положе разлику у стручним предметима између наставног плана стеченог занимања и наставног плана жељеног занимања;

– ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ, која представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, за које могу да се пријаве заинтересовани кандидати без обзира на године живота и радно искуство; ученици на доквалификацији полажу допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом образовања за стечено занимање и испите завршног разреда занимања за које се кандидат доквалификује.

Кандидати заинтересовани за преквалификацију и доквалификацију подносе захтев школи најкасније 31. августа за школску годину која почиње 1. септембра текуће године, а уз захтев прилажу оверене фотокопије свих сведочанстава и дипломе о стеченом средњем образовању, као и извода из матичне књиге рођених и извода из матичне књиге венчаних (за удате).