За нешто мање од седам деценија живота и рада, Угоститељско-туристичка школа из Ниша није само ишла кроз живот, већ је расла; постајала све већа, тако да је данас једна од најугледнијих школа не само у нашем граду, већ и у региону и држави.
Школа обавља делатност средњег образовања и васпитања под називом: Средње стручно образовање – подручје рада: трговина, угоститељство и туризам, под шифром 8532, у складу са Законом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).

Данас је Угоститељско-туристичка школа модерна средња стручна школа у којој се образују ученици на трећем и четвртом степену школовања. Трогодишњи образовни профили су: посластичар, кувар и конобар, а четворогодишњи: кулинарски техничар, угоститељски техничар и туристички техничар. На петом степену школовања, образујемо кувара специјалисту и конобара специјалисту. У школи се врши квалификација, доквалификација, преквалификација и специјализација наведених образовних профила за ванредне ученике.
Сви кабинети, као и школска радионица „Маргер“, опремљени су према нормативима, савременом опремом и наставним средствима, који се сваке године обнављају и иновирају.
У школској 2017/18.години, Угоститељско-туристичка школа у Нишу има близу 700 редовних и око 110 ванредних ученика.
У школи ради 97 радника, од чега је 74 наставника. Просечни радни стаж запослених је 17 година и 4 месеца. Има 11 стручних већа, 14 стручних актива, тимова и комисија.
С пролећа 2015.године регистрована је ученичка компанија „Полет“, а почетком школске 2016/17.године аматерско, ученичко позориште „Полет“. Под овим називом формирано је исте школске године фолклорно друштво, које чине ученици из сва четири разреда.
У школи је веома активан Ученички парламент, чији чланови учествују у реализацији бројних пројеката, радионица, предавања, трибина…
Поред осталих, стратешки документ је Школски развојни план, који садржи процес континуираног планирања у школи. Кроз прецизан преглед стања у школи, процеса наставе и резултата, одређују се приоритети и потребне активности. Школски развојни план садржи: процену потреба школе, приоритетне правце развоја, начине њиховог остваривања, носиоце активности, временску динамику и вредновање успешности кроз специфичности школе. Развојно планирање се прати и анализира сваке године, тако што се уважавају резултати амовредновања и извештаји о постигнућима ученика. То су нам смернице и путокази за даљи рад.
Оно што нас, такође, издваја и чини посебним, јесу учешћа и успеси ученика и наставника школе на бројним такмичењима у земљи и региону, нарочито из стручних предмета. Школа активно учествује на свим важнијим догађајима, манифестацијама и сајмовима у граду.